ДСТУ 2587 2010

Безпека дорожнього руху

РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ

Загальні технічні вимоги

Методи контролювання

Правила застосування


ДСТУ 2587:2010
Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2011


ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: Департамент Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (ДДАІ МВС України), Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДерждорНДІ)

РОЗРОБНИКИ: С. Будник; Є. Кравченко (науковий керівник); Я. Забишний; С. Мізін; В. Нагайчук, канд. техн. наук; А. Вознюк; Є, Столбов за участі Л. Рибіцького; Ф. Гончаренка, канд. техн. наук; О. Голоцвана


2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2010 р. № 590


3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2587-94

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування. 1

2 Нормативні посилання. 2

3 Терміни та визначення понять. 3

4 Класифікація, основні параметри і розміри. 4

5 Загальні технічні вимоги. 17

6 Методи контролювання. 22

7 Правила застосування. 26

Додаток АГеометричні розміри елементів розмітки. 37

Додаток Б Приклади застосування розмітки. 42

Додаток В Бібліографія. 54

ДСТУ 2587:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ

Загальні технічні вимоги

Методи контролювання

Правила застосування

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ

Общие технические требования

Методы контроля

Правила применения

ROAD SAFETY

ROAD MARKINGS

General technical requirements

Methods of control

Application rules

Чинний від 2011-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на розмітку автомобільних доріг і встановлює основні параметри, розміри, загальні технічні вимоги та правила застосування її на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах (далі - дорогах).

1.2 Стандарт відповідає вимогам європейських норм, а також Конвенції про дорожні знаки і сигнали та протоколу про розмітку доріг до Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію [1], [2], [3].

1.3 Вимоги цього стандарту не поширюються на дорожні шумові смуги [4] та розмічальні дорожні вставки згідно з ДСТУ 4036.

1.4 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для застосування на дорогах, незалежно від форми їх власності та відомчої належності.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги без­пеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4092-2002 Світлофори дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування та ви­моги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Дорожні знаки. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4123:2006 Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4159-2003 Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху. Умовні позначення на схемах і планах

ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 7721:2009 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка (Джерела світла для виміру кольорів. Типи. Технічні вимоги. Маркування)

ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Методи виз­начення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

ГОСТ 9.403-80 Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей (Покриття лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичного впливу рідин)

ГОСТ 13494-80 Транспортиры геодезические. Технические условия (Транспортири геодезичні. Технічні умови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, визначені у ДСТУ 2935: дорожня розмітка (далі - розмітка), дорожній транспортний засіб (далі - ДТЗ), дорожньо-транспортна пригода (далі - ДТП), розділювальна смуга, смуга руху, стоянка; ДСТУ 4036: світлоповертальний елемент; ДСТУ Б В.2.3-9: острівець безпеки, острівець напрямний, коефіцієнт зчеплення; ДБН В.2.3-4: автомагістраль, пере­хідно-швидкісна смуга, покриття, проїзна частина; ДБН В.2.3-5: бордюр, штучна споруда; а також додатково такі:

3.1 відстань видимості розмітки

Максимальна відстань, на якій з висоти 1,1 м від поверхні дорожнього покриття видно еле­менти розмітки на дорозі. За об'єкт спостереження беруть початок штриха лінії, стрілки, букви, цифри та інших елементів розмітки

3.2 позначення смуг руху

Нанесені на поверхню покриття проїзної частини дороги лінії розмітки, що визначають межі (ширину) смуг руху в попутному або протилежному напрямку

3.3 зносостійкі матеріали для виготовлення розмітки

Матеріали, які забезпечують основні технічні показники нанесеної розмітки (відстань види­мості, світлоповертальний ефект, коефіцієнт зчеплення)

3.4 функціональна довговічність розмітки

Термін, протягом якого розмітка зберігає свої основні технічні показники згідно з вимогами цього стандарту та ДСТУ 3587

3.5 світлоповертальний ефект

Відносна кількість світла, яка відбивається від об'єкта під кутом, близьким до кута його па­діння на зазначений об'єкт.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

4.1 Залежно від місця нанесення розмітки встановлено дві її групи: горизонтальна і вертикальна, які за призначенням поділяються на види.

4.1.1 До горизонтальної розмітки належать лінії, написи, стрілки та інші позначення, що їх наносять на поверхню проїзної частини дороги з удосконаленим покриттям.

4.1.2 До вертикальної розмітки належать лінії (смуги) і позначення, що їх наносять на торцеві поверхні штучних споруд та інженерне обладнання автомобільних доріг, а також світлоповертальні елементи, що їх закріплюють на цих поверхнях.

4.1.3 Кожному виду розмітки надають номер, що складається з арабських цифр. Перше число - номер групи, до якої належить розмітка (1 - горизонтальна, 2 - вертикальна); друге - порядковий номер розмітки в групі; третє - різновид у групі.

4.1.4 Горизонтальну розмітку за номерами 1.1-1.11, 1.12-1.15 та 1.16-1.30 поділяють на поздовжню, поперечну та інші види відповідно.

Залежно від терміну дії горизонтальну розмітку поділяють на тимчасову і постійну у разі на­несення на строк, який передбачає час її застосування (тимчасова - під час проведення дорожніх робіт, постійна - визначена у встановленому порядку для кожної ділянки дороги).

4.2 Основні параметри розмітки (номер, форма, колір, розміри) та призначення кожного її виду наведено в таблицях 1, 2 та в додатку А.


Таблиця 1 - Види горизонтальної розмітки

Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.1

Позначення смуг руху, розділення транспортних потоків. Позначення меж покриття, місць для стоянки ДТЗ, майданчиків для паркування, краю проїзної частини (крайова лінія) на дорогах II - IVкатегорій згідно з ДБН В.2.3-4

1.2

Позначення краю проїзної частини (крайова лінія) на автомагістралях та дорогах Iкатегорії згідно з ДБН В.2.3-4, меж смуг проїзної частини для руху маршрутних ДТЗ згідно з ДБН 2.3-5

1.3

Розділення транспортних потоків протилежних напрямків

1.4

Позначення ділянок доріг, де заборонено зупинку ДТЗ

Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.5

Позначення смуг руху, розділення транспортних потоків

1.6

Позначення ділянки наближення до суцільної лінії поздовжньої розмітки за номерами 1.1, 1.11

1.7

Позначення меж смуг руху на перехресті


Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.8

Позначення межі між перехідно-швидкісною смугою і основною смугою руху

1.9


Позначення реверсивних смуг у разі застосування дорожніх знаків згідно з ДСТУ 4100 та світлофорів згідно з ДСТУ 4092

1.10.1Позначення ділянок доріг, де заборонено стоянку ДТЗ


Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.10.2

Позначення місць, де заборонено стоянку ДТЗ

1.11

якщо b= 0,15*, b = 0,10**

та відношення l1 : l2= 2 : 1

(для швидкості руху, v, км/год):

- l1 = 2,0-6,0; l2 = 1,0-3,0 (v ≤ 60);

- l1 = 6,0-8,0; l2 = 3,0-4,0 (60 ≤v ≤ 90);

-l1 = 8,0-10,0; l2 = 4,0-5,0 (v 90).

У місцях розвороту, в'їзду і виїзду з прилеглих до дороги територій

l1 = 1,0 та l2= 0,5

Розділення транспортних потоків у разі заборони перестроювання ДТЗ із однієї смуги в іншу; позначення місць, де дозволено рух тільки зі сторони переривчастої лінії

1.12

Позначення місця зупинки ДТЗ (стоп-лінія)


Продовження таблиці 1

Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.13

Позначення місця, де водій зобов'язаний уступити дорогу ДТЗ, які наближаються до нього у разі перехрещення напрямків їх руху

1.14.1

якщо В ≥4,0

Позначення нерегульованого пішохідного переходу

1.14.2

якщо В ≥ 4,0

Позначення регульованого пішохідного переходу

1.14.3

якщо В ≥ 4,0

Позначення нерегульованого пішохідного переходу у місцях з підвищеною вірогідністю виникнення ДТП


Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.14.4

якщо В > 5,0

Позначення нерегульованого пішохідного переходу для сліпих пішоходів

1.14.5

якщо В > 5,0

Позначення регульованого пішохідного переходу для сліпих пішоходів

1.15

якщо В ≥ 1 ,8

Позначення місць, де проїзну частину перетинає доріжка для велосипедистів


Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.16.1

Нахил лінії шириною 0,4 м більше ніж 1:2. Кзоондтчуирйи острівця визначаються межами смуг протилежних напрямків руху, якщо b= 0,15* та b = 0,10**

Позначення напрямного острівця, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків руху

1.16.2

Розміри згідно з розмірами розмітки за номером 1.16.1. Контури острівця визначаються межами смуг розділення попутних напрямків руху

Позначення напрямного острівця, що розділяє транспортні потоки попутних напрямків руху

1.16.3

Розміри згідно з розмірами розмітки за номером 1.16.1. Контури острівця визначаються межами смуг злиття попутних напрямків руху

Позначення напрямного острівця у місцях злиття транспортних потоків попутних напрямків руху


Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.16.4

якщо В > 0,7 та b = 0,15*, b= 0,10**

Нахил лінії шириною 0,4 м- 45°

Позначення острівця безпеки

1.17

Позначення зупинки маршрутних ДТЗ згідно з ДБН В.2.3-5

1.18

Розміри згідно з рисунком А. 1

Позначення напрямків руху по смугах

1.19

Розміри згідно з рисунком А.2

Позначення наближення до звуження проїзної частини або до суцільної лінії розмітки за номерами 1.1 та 1.11


Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.20

Розміри згідно з рисунком А.3

Позначення наближення до поперечної розмітки за номером 1.13

1.21

Розміри згідно з рисунком А.4

Позначення наближення до поперечної розмітки за номером 1.12

1.22

Позначення наближення до пристрою примусового зниження швидкості згідно з ДСТУ 4123

1.23

Розміри згідно з рисунком А.5

Позначення номера та маршруту дороги


Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.24

Розміри згідно з рисунком А.6

Позначення смуги проїзної частини, призначеної для руху маршрутних ДТЗ згідно 3 ДБН В.2.3-5

1.25


Розміри згідно з рисунком А. 7

Позначення (дублювання) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака за номером 1.32 «Пішохідний перехід» згідно зДСТУ 4100

1.26


Розміри згідно з рисунком А. 7

Позначення (дублювання) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака за номером 1.39 «Інша небезпека» згідно зДСТУ 4100

1.27


Розміри згідно з рисунком А.7

Позначення (дублювання) на покритті проїзної частини зображення дорожнього знака за номером 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» згідно зДСТУ 4100


Вид за номером

Форма, колір, розміри ліній розмітки, м

Призначення

1.28


Розміри згідно з рисунком А.7

Позначення (дублювання) на покритті дороги зображення дорожнього знака за номером 5.38 «Місце стоянки» згідно зДСТУ 4100


1.29

Розміри згідно з рисунком А.7

Позначення доріжки для велосипедистів

1.30

Розміри згідно з рисунком А.7

Позначення місця для стоянки ДТЗ, які перевозять інвалідів

Примітка. Швидкість руху (v, км/год) встановлено Правилами дорожнього руху [5] для кожної ділянки дороги.

_____________

* Для І та IIкатегорії доріг державного та місцевого значення згідно з ДБН В.2.3-4 та магістральних вулиць загального значення згідно з ДБН В.2.3-5.

** Для інших доріг.